Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

messinhead
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
messinhead
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viaoutoflove outoflove
messinhead
3236 dcd2 500
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutoflove outoflove
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
messinhead
messinhead
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
messinhead
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
messinhead
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus viaHanoi Hanoi
messinhead
6309 32d0
Reposted frompaki paki viasarkastyczna sarkastyczna
messinhead
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaHanoi Hanoi
messinhead

June 10 2018

messinhead
1354 a75c
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viatelu telu
messinhead
0582 e9a9 500
Reposted fromtichga tichga viatelu telu
messinhead
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatelu telu
messinhead
6731 6fe5 500
Reposted fromwentyl wentyl viatelu telu
messinhead
9437 a8ad
Reposted fromtichga tichga viatelu telu
messinhead
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viamaybeme maybeme
messinhead
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja vianfading nfading
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl