Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2019

messinhead
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
messinhead
9337 7066 500
Reposted fromMtsen Mtsen viawakemeupx wakemeupx
messinhead
5505 124d 500
Reposted fromkatsiu katsiu viawakemeupx wakemeupx
messinhead
messinhead
Nie ma znaczenia jak wolno idziesz, dopóki się nie zatrzymasz.
— Konfucjusz
messinhead
1028 3547 500
Piotr Świderek
messinhead
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
messinhead
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
messinhead
1131 2538
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
messinhead
4827 1df8 500
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
Chodź,  patrz, jak walczę.
— M.Rozynek 'Siłacz'
messinhead
messinhead
Wszystko trzeba odkryć samemu. I również przejść przez to zupełnie samemu.
— Tove Jansson
messinhead
3778 f00e
Reposted fromerq erq viaHanoi Hanoi
messinhead
1214 d7cd 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaHanoi Hanoi
messinhead
9634 e98e 500
Reposted fromfungi fungi viaHanoi Hanoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl