Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

messinhead
4923 4081 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaalcohoolic alcohoolic
messinhead
messinhead
8751 ff13
Reposted fromowca owca viaalcohoolic alcohoolic
messinhead
8801 258f
Reposted fromadzix69 adzix69 viaalcohoolic alcohoolic
messinhead
Doskonała knajpa dla graczy, Hex, Kraków.
Reposted fromniemcu niemcu viaalcohoolic alcohoolic
messinhead
3377 5bcd 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
messinhead
9498 5d4e 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
messinhead
0314 eed0 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
messinhead
6872 6551 500
Reposted fromtichga tichga viaalcohoolic alcohoolic
messinhead
2831 e5f0
Reposted fromrol rol viaalcohoolic alcohoolic
messinhead
0331 15ad 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaalcohoolic alcohoolic
messinhead
4959 b888 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaalcohoolic alcohoolic
messinhead
messinhead
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaalcohoolic alcohoolic
messinhead
3458 a528 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaalcohoolic alcohoolic
messinhead
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaalcohoolic alcohoolic
messinhead
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05
0995 338c
Reposted fromnilicia nilicia viaalcohoolic alcohoolic
messinhead

Każdego człowieka
trzeba poznać trzy razy:
na osobności, w towarzystwie i kiedy jest pijany.

Reposted fromnormajeane normajeane viaalcohoolic alcohoolic
messinhead

Nalej mi wina

Jeszcze mi wina nalej.
Sobie i mnie.
Jeszcze, jeszcze...
Trzeba zapomnieć lata dobre i złe,
zgubić je w szklance, na dnie.

Jeszcze mi wina nalej,
pijmy bez słów.
Jeszcze, jeszcze...
Trzeba zapomnieć tyle zdarzeń i snów,
zgubić, by znaleźć je znów.

Za dużo się pamięta,
z kim innym, inne święta,
bukiety dawne w rękach,
róże, astry, bzy.

Zbyt wiele przed oczami
zostaje, żyje z nami.
Poduszka nawet ze mnie drwi
- zna moje sny.

Mam jeszcze siły dosyć,
by zebrać parę groszy
i kupić nowe szmatki, kwiatki,
nowe łzy.

Raz jeszcze mi nalej!
Jak szaleć, to szaleć!
Jak szaleć, to teraz! Dziś!

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viaalcohoolic alcohoolic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl