Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

9139 d510 500

yesterdaysprint:

Albany Ledger, Missouri, June 17, 1898

Reposted fromnighters nighters viawildhorses wildhorses
messinhead
0848 8609
Reposted fromsiegmunda siegmunda viawildhorses wildhorses
messinhead
5566 9121
za dużo Ciorana.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaclerii clerii
messinhead
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viapikkumyy pikkumyy
messinhead
1648 3953
lovka soł macz!
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viapikkumyy pikkumyy
messinhead
6307 6929 500
o jak dobrze
Reposted fromwojtku wojtku viabakatson bakatson
Wysłucham cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaadaaa93 adaaa93
messinhead
7274 c394 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacats cats
messinhead
Wybacz sobie w ciągu najbliższych kilku minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— J.Żulczyk
Reposted fromwithout-a-soul without-a-soul viaoutoflove outoflove
messinhead
Reposted fromgruetze gruetze viaduzedziecko duzedziecko
messinhead
5769 81d0
Reposted fromFienrira Fienrira viapikkumyy pikkumyy
messinhead
messinhead
9329 f7d2
Reposted fromGIFer GIFer viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
messinhead
messinhead
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
messinhead
Mam tylko jedno ciało i jedną duszę, z których pierwsza jest dla mnie za ciężkie, a druga zbyt mroczna. Marzy mi się jedna cudowna, złocista chwila, poza strefą dziejów, wznosząca się ponad mękę organów wewnętrznych i melodię rozkładu naszych ciał.
Reposted fromxempx xempx viaoutoflove outoflove
messinhead
0162 a2e3 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viaoutoflove outoflove
messinhead
8938 bb76
Reposted fromkaiee kaiee viaoutoflove outoflove
messinhead
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viaadaaa93 adaaa93

October 17 2017

messinhead
6491 8b80
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl