Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

messinhead
messinhead
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
0410 6553
Reposted fromLittleJack LittleJack viaHanoi Hanoi
messinhead
Empatia u niektórych kończy się na "ja też"
messinhead
Nie ma ze mną kontaktu, nawet sam go nie mam.
messinhead
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viapersona-non-grata persona-non-grata
messinhead
3889 eeec 500
Reposted fromMeely Meely viapersona-non-grata persona-non-grata
messinhead
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaoutoflove outoflove
messinhead
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viaoutoflove outoflove
messinhead
messinhead
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
messinhead
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaoutoflove outoflove
1242 f71b 500
Reposted fromparadise-city paradise-city vianoisetales noisetales
messinhead
9147 20dc 500
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba vianoisetales noisetales
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianoisetales noisetales
5065 4134 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi vianoisetales noisetales
messinhead
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats vianoisetales noisetales
4525 1de5 500

coelasquid:

I am proud of him.

Reposted fromgoatprincess goatprincess vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl