Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
messinhead
messinhead
A może dopiero o tej drugiej w nocy jesteś sobą?
— Marco Kubiś
messinhead
messinhead
messinhead
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
3435 f927 500
Reposted fromzie zie viaEllaElla EllaElla
messinhead
1326 394c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaEllaElla EllaElla
messinhead
5034 5140
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaEllaElla EllaElla
messinhead
3561 3240
Reposted fromNemours Nemours viaEllaElla EllaElla
messinhead
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabakatson bakatson
messinhead
Reposted fromjasminum jasminum viaEllaElla EllaElla
messinhead

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl