Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

messinhead
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
messinhead
Zaufanie buduje się latami, niszczy w sekundę i odzyskuje całą wieczność. 
— Rachel Abbott
messinhead
5129 4fba
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats
messinhead
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannaniczyja pannaniczyja
messinhead
4941 2c53 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannaniczyja pannaniczyja
messinhead
messinhead
9252 d82a
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats

September 19 2018

messinhead
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viasom3thingwild som3thingwild
messinhead
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viasom3thingwild som3thingwild
3597 5b90 500
Reposted fromidiod idiod viasom3thingwild som3thingwild
messinhead
messinhead
Reposted fromsober sober viasom3thingwild som3thingwild
messinhead
1279 0b7f 500
Warszawa przedwojenna, Ogród Saski zimą
Reposted frompiksele piksele viawakemeupx wakemeupx
messinhead
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic viawakemeupx wakemeupx
messinhead
messinhead
1250 a426 500
Reposted fromtfu tfu viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
messinhead
2740 5b4e
Reposted fromTamahl Tamahl viaawakened awakened
messinhead
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl