Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

messinhead
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viabezkonserwantow bezkonserwantow
messinhead
5713 7ebc
messinhead
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viabezkonserwantow bezkonserwantow
messinhead
2646 4577
messinhead
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
messinhead
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viabezkonserwantow bezkonserwantow
messinhead
Reposted fromlaluna laluna viaHanoi Hanoi
messinhead
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
messinhead
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
messinhead
5860 199d 500
Reposted frompunisher punisher viaHanoi Hanoi
messinhead
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaadaaa93 adaaa93
messinhead
messinhead
0218 d911 500
messinhead
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viaxannabelle xannabelle
messinhead
5981 ce64 500
Reposted fromHanoi Hanoi
messinhead
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
messinhead
8950 5a32 500
messinhead
messinhead
3547 e142 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl