Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

messinhead
messinhead
Sponsored post
feedback2020-admin
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viapsycha psycha
messinhead
I Vitelloni (1953)
Reposted fromHanoi Hanoi
messinhead
3082 28ad 500
Reposted fromHanoi Hanoi
messinhead
1352 e199
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannaniczyja pannaniczyja
messinhead
messinhead
messinhead
2741 5d7c 500
Reposted fromspokodama spokodama viasilkydreams silkydreams
messinhead
2740 64cf 500
Reposted fromspokodama spokodama viasilkydreams silkydreams
messinhead
2519 edb2 500
Reposted fromprzester przester viasilkydreams silkydreams
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viaKawaiiNamida KawaiiNamida
messinhead
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...